Hunter X Hunter
SeiyuuRole
Junko TakeuchiGon
Kanako MitsuhashiKillua
Yuki KaidaKurapica
Hozumi GoudaLeorio
Masami KikuchiWing
(Episode 37 - 44, 46)
Noriko NamikiMachi
Urara TakanoIrumi
Hiroki TakahashiHisoka
Takashi MatsuyamaNobunaga
(Episode 51, 53 - 55, 58, 59)
Norihisa MoriSukuwara
(Episode 48 - 50, 52 - 55)
Norihisa MoriAmori
(Episode 8, 9, 17 - 19, 24)
Takashi MatsuyamaGotoh
(Episode 33 & 36)
Noriko NamikiKoko-chan
(Episode 32 & 33)
Akiko KimuraMito
(Episode 1, 24, 46, 47, 50)
Hidenobu KiuchiBashou
(Episode 48 - 51, 53 - 55)
Hidenobu KiuchiMajitani
(Episode 14 & 15)
Reiko KiuchiKanaria
(Episode 34 - 36)
Umi TenjinZushi
(Episode 37 - 39, 41 - 44)
Umi TenjinPonzu
(Episode 18, 19, 25)
Umi TenjinAnita
(Episode 11 & 12)
Yuuji KishiCastro
(Episode 40 & 41)
Urara TakanoJin
(as a child Episode 47)
Kouji IshiiSylva
(Episode 35 & 62)
Norihisa MoriLui
(Episode 29 & 30)
Takashi MatsuyamaGereta
(Episode 19 & 21)
Hiroki TouchiJin
(Episode 47)
Jin YamanoiZepairu
(Episode 57)
Yuuji KishiGozu
(Episode 22)
Home > Extended Listings > Hunter X Hunter
@ Ryu 2004 - 2007