Eiji Miyashita
Profile
defaultBirthdate: -
Birthplace: -
Height: -
Weight: -

Featured seiyuu: no


AnimeRole
Idolmaster Xenoglossia
Yoshinaga
Kiss Dum
Nasel
(Episode 6)
My Otome
Dyne
(Episode 10, 19, 20)
My Otome
King of Annan
(Episde 21, 22, 25)
My Otome
King of Florince
(Episode 2)
Nana
Nakamura
Naru Taru
Takeo Tsurumaru
Princess Princess
Takahiro Tadasu
Romeo x Juliet
Vittorio
Sisters of Wellber
Toyanma
Home > Extended Listings > Eiji Miyashita
@ Ryu 2004 - 2007